Mówi siÄ™, że muzeum to przede wszystkim jego kolekcja, jednak ograniczenia przestrzeni wystawienniczej zazwyczaj uniemożliwiajÄ… pokazanie wielu cennych i nieoczywistych obiektów, które na co dzieÅ„ przechowywane sÄ… w magazynach muzealnych.
PostanowiliÅ›my dzielić siÄ™ z Wami naszymi skarbami, dlatego co miesiÄ…c bÄ™dziemy prezentować wybrane eksponaty w holu Muzeum Hutnictwa przy ul. Metalowców 4a w Chorzowie. Te obiekty majÄ… szczególnÄ… wartość, czÄ™sto Å‚Ä…czÄ…c siÄ™ z bieżącymi wydarzeniami lub rocznicami.

10 lutego rozpoczynamy ChiÅ„ski Nowy Rok, który nosi znak Smoka. W zwiÄ…zku z tym obiektem miesiÄ…ca jest WAZON Z MOTYWEM BUDDYJSKIM, który pochodzi z Zamku w ÅšwierklaÅ„cu. Wazon powstaÅ‚ najprawdopodobniej ok. 1900 roku, podczas panowania cesarza Guangxu, z dynastii Qing. Na naczyniu odnajdziemy buddyjski motyw smoka i 18 arhantów. Motyw ten jest popularny w sztuce buddyjskiej. Zgodnie z tÄ… religiÄ… arhant jest istotÄ…, która osiÄ…gnęła ostatni stopieÅ„ do doskonaÅ‚oÅ›ci lub jest godna osiÄ…gniÄ™cia nirwany lub jÄ… już osiÄ…gnęła. 18 arhantów, wedÅ‚ug opisów, miaÅ‚o być pierwotnymi naÅ›ladowcami Buddy, którzy podążali Å›cieżkÄ… 8 praw i osiÄ…gnÄ™li 4 stopnie OÅ›wiecenia. W buddyzmie smok jest symbolem nirwany, mÄ…droÅ›ci oraz oÅ›wiecenia. Jego symbolika jest zwiÄ…zana również z przywiÄ…zaniem do Å¼ycia doczesnego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum i odkrywania fascynujÄ…cych historii, które kryjÄ… siÄ™ za tymi unikalnymi eksponatami!