Jesteś osobą ciekawą historii ? Znasz się na historii Śląska, Miasta Chorzowa i jego przemysłowej przeszłości? Do Muzeum Hutnictwa poszukujemy pracownika lub pracowniczki na stanowisko asystenta(ki)/adiunkta(ki) w Dziale Zbiorów i Badań.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie kolekcji zbiorów muzealnych, w tym ich opracowanie i pozyskiwanie;
 • realizacja projektów badawczych i dokumentacyjnych z zakresu historii przemysłu, miasta i regionu, w tym badań terenowych oraz z działań z zakresu historii mówionej;
 • popularyzacja zbiorów poprzez publikacje, wykłady, odczyty, konferencje, zajęcia edukacyjne, warsztaty, itp.
 • porządkowanie i opracowywanie dokumentacji archiwalnej;
 • aktywny udział w pracach rozpoznawczych, koncepcyjnych i konsultacjach społecznych Praca w wymiarze pełnego etatu na dotyczących nowego programu funkcjonowania Oddziału Historii Miasta i Regionu;

 

ZATRUDNIONEJ OSOBIE OFERUJEMY:

 • czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • miejsce wykonywania pracy: Chorzów
 • wynagrodzenie zgodne z zapisami obowiązującego w instytucji Regulaminu Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Muzeum w Chorzowie z  07.06.2022 r.), według tabeli zaszeregowania stanowisk pracy w przedziale od 3600 do 4600 zł brutto stawki miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego.

 

OCZEKIWANIA OD KANDYDATKA/KANDYDATKI: 

 • wykształcenie wyższe, licencjackie lub magisterskie, kierunkowe – historia (preferowana), historia sztuki, etnografia, etnologia, kulturoznawstwo;
 • znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki lub j. angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet Office);
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu;
 • rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

 

MILE WIDZIANE DODATKOWE KOMPETENCJE:

 • ogólna wiedza na temat historii i tradycji Chorzowa i Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu górnośląskiego i dziedzictwa kultury przemysłowej;
 • znajomość ślōnskij gŏdki
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, przejrzystego i logicznego formułowania wypowiedzi, w tym pisemnych;
 • wysoka kultura osobista;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, kultury, naukowych;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do dnia 7 lipca 2023 r. do godz. 10.00.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarczenie aplikacji obejmującej:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby uczestniczącej w rekrutacji.

 

Aplikację (dopuszczalne skany dokumentów) należy przesłać na adres email: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (w tytule emaila proszę wpisać „Nabór w Muzeum Hutnictwa”) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu muzeum ul. Metalowców 4a, 41-500 Chorzów, w godz. 8:00 – 16:00). Aplikacje dostarczane osobiście powinny być składane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór w Muzeum Hutnictwa”.

WAŻNE TERMINY I INFORMACJE DOT. REKRUTACJI

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: między 11 a 14 lipca br. 

Zakończenia całości procesu rekrutacji nie później niż  18 sierpnia br.

Przewidywany termin zatrudnienia (rozpoczęcie świadczenia pracy) nie później niż 1 września 2023 r.

Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn, odwołania procesu naboru lub zmiany, w tym wydłużenia w/w terminów procedury naboru.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z p. Tomaszem Owocem, kierownikiem oddziału Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, nr tel. +48 575 154 450.

Ogłoszenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji.

Osoba, z którą zostanie podpisana umowa będzie zobowiązana do okazania Muzeum aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze PDF
Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy dla kandydata DOC WORD