Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: RPSL.11.02.03-24-0306/18 -007

Po raz pierwszy w Muzeum Hutnictwa realizowany jest staż w ramach projektu unijnego „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Podziałanie: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego na podstawie umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-0306/18-01 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.