Deklaracja dostępności

Muzeum Hutnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu muzeumhutnictwa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://muzeumhutnictwa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021–11–27.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami  prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Klarczyńska, tel. 32 704 96 35, e-mail: dostepnosc.cyfrowa@muzeumhutnictwa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz wnioski o zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Otoczenie zewnętrzne

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • Wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób niewidzących lub słabowidzących.
 • Istnieje drugie alternatywne wejście do budynku, prowadzące przez strefę gastro. Jest ono dostępne okazjonalnie. Wejście również dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową w tym poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób niewidzących lub słabowidzących.

Do obiektu można dojechać samodzielnie – komunikacją miejską bądź własnym pojazdem. Na terenie Muzeum znajdują się oznakowane darmowe miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.
Wokół budynku Muzeum znajdują się ogólnodostępne ławki.

Na terenie zewnętrznym obiektu znajduje się ogólnodostępna makieta prezentująca Hutę Kościuszko.

W sąsiedztwie Muzeum funkcjonują zakłady produkcyjne, co skutkuje czasowymi drganiami ziemi odczuwalnymi na terenie zewnętrznym oraz wewnątrz obiektu.

Dojazd do Muzeum Hutnictwa

Komunikacja miejska:

przystanek Chorzów Metalowców 1t (linie: 22, 92, 98, 165, 192, M3, T-10);
przystanek Chorzów Nowa (linie: 22, 92, 98, 165, 192, 830,922, M3, S80, T10, T-10);
przystanek Chorzów Targowisko (linie: T10, T-10);

Rower

Można do nas także dojechać rowerem. Na terenie zewnętrznym naszego Muzeum do Waszej dyspozycji znajdują się cztery stojaki rowerowe.

Samochód

Nasze Muzeum znajduje się przy ulicy Metalowców 4a; Aby dostać się na ulicę Metalowców należy skorzystać z Drogi Krajowej nr 79. Na terenie Muzeum znajduje się parking dla zwiedzających (ok. 20 miejsc parkingowych). Uwaga: W pobliżu Muzeum Hutnictwa prowadzone są prace związane z przebudową układu komunikacyjnego. Tymczasowo zamknięty został wjazd na ul. Metalowców z ul. Katowickiej. Jadąc od strony Katowic trzeba skręcić w prawo w nową już drogę – przedłużenie ul. Krakusa.

Ruch pieszych z przystanku „Chorzów – ul. Metalowców” jest możliwy.

Więcej o przebudowie dowiesz się na dedykowanej stronie.

Dostępność architektoniczna

Przestrzenie w budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Drzwi wejściowe do budynku są otwierane ręcznie, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony – możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony jest w kompletny system informacji wizualnej, pozwalający na dotarcie do wybranych pomieszczeń.

W holu głównym A znajduje się winda, umożliwiająca osobom z dysfunkcją ruchową- poruszającym się na wózkach dostęp do sali konferencyjnej. Szatnia dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na parterze budynku.

Pokój rodzinny znajduje się na parterze budynku.

W przestrzeni wystawy stałej dostępne są przenośne, składane siedziska dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Gabinet Dyrektora Muzeum oraz pomieszczenia biurowe znajduje się na pierwszym piętrze. Dojazd możliwy windą.

Sale konferencyjne są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Zgodnie z regulaminem Muzeum Hutnictwa w Chorzowie pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Informacje dla osób niewidomych, słabowidzących i niesłyszących

 • W recepcji budynku zamieszczona jest tyflografika umożliwiająca zorientowanie się w przestrzeni obiektu.
 • W przestrzeni wystawy stałej każdorazowo na stanowiskach tematycznych zamieszczone są tyflografiki stanowiące syntezę prezentowanych treści, a także wizerunki i opisy maszyn.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • Materiały filmowe prezentowane na ekranach znajdujących się w przestrzeni wystawy stałej oraz sali kinowej tłumaczone są na polski język migowy oraz wyposażone są w napisy.
 • Na każdym stanowisku znajdują się opisy tożsame z treściami prezentowanymi w materiałach filmowych oraz prysznice dźwiękowe

Informacje dla osób ze spectrum autyzmu

Przestrzeń wystawy stałej Muzeum Hutnictwa przyjazna jest osobom ze spectrum autyzmu.
Zwracamy jednak szczególną uwagę na treści prezentowane w sali kinowej (wejście opcjonalne). Zawierają one efekty multisensoryczne (dźwięk, intensywność obrazu, zapach, efekty świetlne, itd.), które mogą działać pobudzająco.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.10.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.