Regulamin monitoringu wizyjnego oraz udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Wprowadzony zarządzeniem nr 15-2021 Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) z dn. 16.11.2021 r.

§ 1
Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie;
  • lokalizacje usytuowania kamer;
  • zasady zapisu obrazu;
  • zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (dalej zwanym „Muzeum”).

§ 2
Cel monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Muzeum oraz niedopuszczenia do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone, uszkodzone lub zniszczone w wyniku kradzieży lub innego niebezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych zgromadzonych poprzez monitoring wizyjny w  Muzeum jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z:
  • 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) – w  przypadku osób będących pracownikami Muzeum;
  • 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zw. z § 7 pkt. 1 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą oraz art. 1 i art. 2 ustawy o muzeach.

 

§ 3
Obszar i zasady monitoringu

 1. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje teren zewnętrzny oraz wewnętrzny Muzeum, korytarze oraz sale wystaw i wybrane pracownie lub magazyny.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, biurowych, ani pomieszczeń socjalnych.
 3. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer przeznaczonych do monitoringu wizyjnego.
 4. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 5. Dane z rejestracji są przechowywane przez Administratora do czasu automatycznego ich nadpisania, jednakże przez okres nieprzekraczający 30 dni od daty rejestracji. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub stosownych organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.

§ 4
Zakres monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, infrastrukturę techniczną oraz monitory pozwalające na podgląd nagrań.
 2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. nadzór i obsługę jest podmiot zewnętrzny, z którym Muzeum podpisało odpowiednią umowę na wyżej wymienione czynności.
 3. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego mają następujące osoby:
  • pracownicy podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i  mienia, z którym Muzeum zawarło stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i zobowiązał do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych.
  • Administrator, bądź osoby przez niego upoważnione.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w następujących miejscach: przed wejściem na teren monitorowany Muzeum, w holu recepcyjnym przy wejściu do Muzeum. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Muzeum.
 3. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych, prawo do dostępu do nagrań – w  uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Udostępnianie nagrań

 1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek z prośbą o  zabezpieczenie nagrania skierowany do Muzeum powinien zostać złożony w sekretariacie Muzeum lub przesłany za pośrednictwem poczty na adres Muzeum w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu. Wniosek złożony po ww. terminie nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego usunięcie.
 3. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i  godzinę zdarzenia oraz krótki opis zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Kopia z wnioskowanego nagrania monitoringu wizyjnego jest wykonywana przez wyznaczonego przez Administratora pracownika. Kopia powinna być odpowiednio opisana.
 5. Wydanie kopii odnotowywane jest w rejestrze udostępnienia danych prowadzonym przez Administratora
 6. Kopia nagrania z monitoringu wizyjnego zapisywana jest na nośniku elektronicznym, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Administratora. Kopię nagrania przekazuje się osobie wnioskującej za pokwitowaniem na „Wniosku o zabezpieczenie/udostępnienie nagrań z monitoringu wizyjnego”.
 7. W przypadku nieodebrania nośnika zgodnie z ust. 6 powyżej wykonana kopia nagrania zostaje zniszczona po okresie miesiąca od daty jej wytworzenia.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wyda tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a  z  podmiotami zewnętrznymi zawrze stosowne umowy.