I Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Użytkowników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w  związku z działalnością Serwisu Muzeum www.muzeumhutnictwa.pl oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

 

II Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

Administrator – Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ul. Metalowców 4a Chorzów, NIP: 6272776031, REGON: 520830354 e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (zwany w dalszej części „Muzeum”), reprezentowany przez Dyrektora. Organizatorem Muzeum jest Miasto Chorzów.

Serwis – Serwis internetowy, witryna główna znajdująca się pod adresem www.muzeumhutnictwa.pl

Polityka niniejsza Polityka prywatności.

Użytkownik  –  każda osoba fizyczna (internauta), prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis (i wszystkie podstrony) i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Wniosek – wniosek realizacji praw osób dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Pliki cookies – (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony www.

 

III Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed ich utratą lub jakąkolwiek formą bezprawnego przetwarzania. Nasi pracownicy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązani są do zachowania tajemnicy i muszą się do tego stosować.

Aby chronić Twoje dane osobowe, wysyłamy je w sposób szyfrowany; do komunikacji z Twoją przeglądarką internetową korzystamy z protokołu SSL = secure socket layer. Można to poznać po symbolu kłódki, który widoczny jest na pasku adresu w przeglądarce podczas połączenia SSL.

Aby zagwarantować stałą ochronę danych, techniczne środki bezpieczeństwa są regularnie testowane i  w  razie potrzeby uaktualniane odpowiednio do najnowszego stanu techniki. Zasady te dotyczą również firm, które na nasze zlecenie i w sposób wskazany przez nas wykorzystują i przetwarzają dane.

 

IV Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ul. Metalowców 4a Chorzów, NIP: 6272776031, REGON: 520830354 e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (zwany w dalszej części „Muzeum”), reprezentowany przez Dyrektora. Organizatorem Muzeum jest Miasto Chorzów.

 

V Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub drogą e-mailową na adres: iod@muzumhutnictwa.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

VI Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w stopniu, w jakim jest to konieczne ze względu na funkcjonowanie Serwisu oraz wykonywania naszej działalności. Gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są nam przekazywane. Jeżeli korzystanie z  Twoich danych w oparciu o przepisy nie jest dozwolone bez Twojej zgody, zawsze zwracamy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych.

Pliki cookies oraz podobna technologia
Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu Twojego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym.

Do czego używamy plików cookies?
Serwis wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Możesz w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.

Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Jeśli nie chce by pliki Cookies były wykorzystywane w opisanym powyżej celu w każdej chwili możesz usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome Microsoft Edge, Safari bądź klikając w poniższe linki:

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach.

W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Korzystamy również z Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Pixel. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w  zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 

VII Komu udostępniamy lub powierzamy dane?

Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom Administratora oraz podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce a są to w szczególności:

  • Nazwa.pl sp. z o.o. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków,
   NIP: 6751402920, REGON: 120805512
   w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym postawiony jest Serwis.

a także instytucje upoważnione z  mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w  celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).

 

VIII Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczone cele o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”.

Okres przechowywania przez nas dokumentacji wynika z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Muzeum.

Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

IX Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi

 Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora do:

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o  celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
 3. sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z  zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

Żądania osób fizycznych w zakresie realizacji praw wskazanych w art. 15 – 22 RODO  mogą być kierowane do Administratora:

 1. drogą mailową na adres: kontakt@muzeumhutnictwa.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@muzeumhutnictwa.pl;
 2. drogą pisemną (poczta tradycyjną) na adres Administratora;
 3. osobiście w siedzibie Administratora.

Zgłoszenie żądania w zakresie realizacji praw winno zawierać: dane identyfikujące – imię, nazwisko osoby zgłaszającej, datę zgłoszenia żądania, opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń oraz podpis  osoby zgłaszającej żądanie – w przypadku zgłoszeń pisemnych.

W przypadku wniosku składanego osobiście w siedzibie Administratora oraz drogą pisemną (pocztą tradycją) dane kontaktowe za pomocą których Administrator będzie mógł się z Tobą skontaktować.

W celu ułatwienia realizacji praw wskazanych w art. 15 – 22 RODO, możesz również skorzystać z przygotowanego przez Administratora stosownego Wniosku.

Wniosek dotyczący realizacji praw można pobrać ze strony internetowej www.muzeumhutnictwa.pl -> zakładka https://muzeumhutnictwa.pl/daneosobowe , prawidłowo wypełnić zgodnie ze wzorem, podpisać a następnie przesłać
–  bezpośrednio Administratorowi na adres: kontakt@muzeumhutnictwa.pl
lub
– Inspektorowi Ochrony Danych na adres: iod@muzeumhutnictwa.pl
lub
– za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora bądź złożyć osobiście w siedzibie Administratora.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
–  kto składa wniosek;
–  z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
–  jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

Instrukcja wypełnienia wniosku została zawarta w ww. wniosku

Administrator może wymagać od Ciebie podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym potwierdzenia Twojej tożsamości. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Cię  o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana zgodnie z wybraną opcją określoną we wniosku.

 

X Prawo wycofania zgody

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę.

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie  Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w sposób opisany w rozdziale IX niniejszej Polityki.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,  jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania

 

XI Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w Polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Obowiązująca polityka prywatności danych zostanie opublikowana w serwisie internetowym. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu będzie stanowić akceptację danej zmiany.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

Pytania i kontakt
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@muzeumhutnictwa.pl

Jeżeli chcesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora możesz to zrobić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora z  dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”  lub drogą e-mailową na adres: iod@muzeumhutnictwa.pl Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i pomoże w realizacji przysługujących Tobie praw wskazanych w RODO.

Postanowienia końcowe

  1. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344., z późn. zm).
  2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
  3. Podając nam dane oświadczasz, że są Twoimi danymi i są prawidłowe.
  4. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Serwis, Wniosek, Dane osobowe,) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszej Polityce.
  5. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia publikacji na www.muzeumhutnictwa.pl