Regulaminy publikowane na stronie internetowej są aktualizowane na bieżąco i uwzględniają wprowadzone w nich zmiany. Przyjęte zostały zarządzeniami Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE

Wprowadzony zarządzeniem nr 02/2024 Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z dn. 07/02/2024r.

I. Informacje ogólne

 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (dotyczy budynku przy ul. Metalowców 4a), zwane w dalszej części „Muzeum”, odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach:Dni i godziny otwarcia ekspozycji:

Poniedziałek:                       nieczynne
Wtorek:                                 10.00 – 18.00 (wstęp bezpłatny)
Środa – Piątek:                    9.00 – 16.00
Sobota:                                  10.00 – 18.00
Niedziela:                              13.00 – 18.00

Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany godzin funkcjonowania ekspozycji.
O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na stronie internetowej: www.muzeumhutnictwa.pl.

Dopuszcza się możliwość sprzedaży biletów wstępu na zwiedzanie wystawy stałej
w poniedziałki. Sprzedaż biletów wstępu oraz zwiedzanie wystawy, o których mowa powyżej, możliwe są wyłącznie za zgodą Dyrektora Muzeum.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, wydarzeń, wykładów, warsztatów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczane w holu recepcyjnym budynku oraz na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach, bez usługi, jaki i z usługą przewodnicką.
 3. Zwiedzanie przez grupy zorganizowane, w tym szkolne, przedszkolne, z i bez usługi przewodnickiej, liczące od 10 do 26 osób + opiekunowie grup odbywa się na podstawie wcześniejszej telefonicznej rezerwacji, potwierdzonej przez Muzeum.
 4. Szczegółowe zasady dokonywania rezerwacji określone zostaną w Regulaminie zakupu biletów, w tym on-line, który udostępniony zostanie na stronie internetowej Muzeum i w holu recepcyjnym budynku.
 5. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany zasad zwiedzania grupowego i indywidualnego. O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na stronie internetowej. Muzeum nie gwarantuje oprowadzania z przewodnikiem / realizacji warsztatów z animatorem bez wcześniejszego zgłoszenia grupy (rezerwacji) lub chęci zakupu usługi przewodnickiej w przypadku osób indywidualnych.
 6. W Muzeum dopuszcza się inne formy zwiedzania indywidualnego i grupowego, przy czym każdorazowo oferta w tym zakresie publikowana będzie na bieżąco na stronie internetowej www.muzeumhutnictwa.pl.
 7. Przewidywany czas zwiedzania wynosi ok. 1 godziny zegarowej wraz z pokazem w sali kinowej. W przypadku zwiedzania z przewodnikiem lub animatorem przewidywany czas realizacji usługi, w zależności od zakupionego rodzaju biletu wynosi od 75 do 90 minut.
 8. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 9. Warunkiem zwiedzania ekspozycji lub skorzystania z usługi jest okazanie ważnego biletu lub dowodu zakupu.
 10. Ostatnie wejście do muzeum zaleca się na 1 godzinę przed zamknięciem wystawy stałej, w przypadku zwiedzania z przewodnikiem / animatorem – na 1,5 godziny przed zamknięciem. Stanowiska kasowe zamyka się na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

 

II. Zasady zwiedzania

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum, w tym przewodników oraz pracowników służb ochrony Muzeum. Każdy pracownik Muzeum posiada imienny identyfikator z opisem sprawowanej funkcji.
 2. Za osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Za dyscyplinę grupy odpowiedzialność ponosi rodzic/rodzice lub opiekun(ka)/opiekunowie grupy przebywający na terenie muzeum razem z grupą. Ze względu na obecność na terenie ekspozycji obiektów wielkogabarytowych i specyfikę wystawy (muzeum przemysłu) zaleca się, aby rodzic/rodzice lub opiekun(ka)/opiekunowie grupy ze szczególną uwagą traktował/li osoby nieletnie przebywające na terenie Muzeum.
 3. Ze względu na specyfikę wystawy (muzeum przemysłu) obowiązuje zakaz przebywania na wystawie stałej/zwiedzania ekspozycji przez osoby nieletnie pozostające bez opieki osoby dorosłej (rodzic, opiekun).
 4. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 5. Zgodnie z obowiązującymi w Muzeum normami przeciwpożarowymi wskazanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z lutego 2021r. na wystawie stałej znajdować się może jednocześnie nie więcej niż 150 osób, a sali kinowej – nie więcej niż 48 osób, przy czym nie dotyczy to szczególnych zasad wprowadzanych odrębnym regulaminem, w przypadku stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-Cov-2. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na ekspozycję/do sali kinowej w przypadku, gdy na terenie wystawy przebywa więcej osób niż dopuszczają to obowiązujące przepisy.
 6. Korzystanie z szatni i szafek depozytowych dostępnych obok szatni odbywa się w oparciu o regulamin jej użytkowania wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum dostępny w Muzeum (szatnia) i na stronie internetowej instytucji.
 7. Fotografowanie i filmowanie amatorskie (wyłącznie do użytku prywatnego) bez dodatkowego oświetlenia, w tym lampy błyskowej i statywu jest dopuszczalne oraz bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 8. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie terenu Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w danym dniu w obiekcie. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zamknięcia obiektu. O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na stronie internetowej.
 9. Na całym terenie Muzeum zwiedzających obowiązują następujące zakazy:
  a) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika). Warunkiem wejścia zwierzęcia (wskazanego powyżej) do Muzeum jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Właściciel ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez psa asystującego;
  b) palenia tytoniu i e-papierosów oraz używania otwartego ognia;
  c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów w przestrzeniach sal wystawowych;
  d) wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu w tym: urządzeń do ogłuszania, urządzeń wystrzeliwujących pociski, przedmiotów z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią, narzędzi roboczych, tępych narzędzi, materiałów wybuchowych oraz substancji i urządzeń zapalających, substancji radioaktywnych lub oksydujących, środków wybielających, środków trujących (spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska), materiałów i płynów o właściwościach żrących, baterii elektrycznych, rtęci – również jako składnika urządzeń i instrumentów), sprejów służących samoobronie;
  e) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, a także przebywania po ich spożyciu na terenie budynku Muzeum;
  f) fotografowania z użyciem statywu oraz lamp;
  g) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego;
  h) dokonywania nagrań oprowadzań przewodnickich/kuratorskich, chyba, że uprzednio, w drodze wyjątku, uzyskana zostanie zgoda ze strony przewodnika/kuratora/animatora;
  i) oprowadzania grup wycieczkowych, szkolnych czy prowadzenie lekcji na terenie Muzeum przez przewodników, edukatorów lub inne osoby niebędące pracownikami Muzeum lub nie współpracujące z Muzeum na podstawie odpowiedniej umowy. Prawo oprowadzania po ekspozycjach mają jedynie pracownicy Muzeum, osoby współpracujące z Muzeum w charakterze przewodnika i upoważnione do tego przez Dyrektora lub przewodnicy turystyczni posiadający zgodę Dyrektora Muzeum zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1,2 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. Zm., Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884);
  j) biegania, poruszania się na rolkach, hulajnogach, deskorolkach itp.;
  k) przekraczania barier ochronnych lub wspinania się na nie;
  l) prób jakiejkolwiek samodzielnej aktywacji maszyn hutniczych – urządzeń wielkogabarytowych znajdujących się w Muzeum;
  m) przenoszenia obiektów/eksponatów w inne miejsca; wyciągania obiektów/eksponatów z ekspozytorów, w których się znajdują, przymierzania eksponatów (nie dotyczy obiektów znajdujących się w szafkach roboczych);
  n) dotykania eksponatów oznaczonych specjalnym symbolem graficznym „nie dotykać”;
  o) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, a w tym w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej i wystaw czasowych;
  p) prezentowania na terenie Muzeum symboli, transparentów i emblematów, których używanie stanowi naruszenie prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub uznawanych powszechnie za obraźliwe;
  q) prowadzenia działań agitacyjnych, demonstracji politycznych, społecznych i religijnych.
 10. Każdorazowo zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
  a) prowadzenie na terenie Muzeum działalności gospodarczej, w tym jakiejkolwiek akwizycji;
  b) organizowanie na terenie Muzeum akcji reklamowych, zgromadzeń, sesji fotograficznych;
  c) organizowanie na terenie wydarzeń o charakterze społecznym i społeczno-kulturalnym;
  d) wykonywanie i wykorzystywanie filmów, nagrań i fotografii prezentujących Muzeum w celach innych niż prywatne;
  e) organizowanie w budynku Muzeum wydarzeń o charakterze politycznym, przy czym zgoda dyrektora jest wtórna do pisemnej zgody Organizatora instytucji;
  f) w przypadku ust. od a do d niniejszego pkt dopuszcza się zamiennie w stosunku do zgody Dyrektora zawarcie przez Muzeum umowy lub porozumienia o współorganizacji danego przedsięwzięcia.
 11. Zasady udostępniania przestrzeni muzeum na potrzeby sesji zdjęciowych, filmowych i innych określone zostaną w odrębnym regulaminie, który udostępniony zostanie na stronie internetowej Muzeum i w siedzibie instytucji;
 12. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu w obecności dwóch pracowników Muzeum (asystenta ekspozycji i pracownika ochrony) oraz powiadomienia Dyrektora Muzeum. W uzasadnionych przypadkach pracownik ochrony może powiadomić odpowiednie służby (Policja). O konieczności powiadomienia służb decyduje Dyrektor Muzeum.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania i/lub prezentowania niektórych elementów wystawy/eksponatów (w tym: sali kinowej, obiektów multimedialnych i pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku) bez wcześniejszego poinformowania o tym zwiedzających. Wyłączenie to nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet wstępu.
 14. W trakcie poruszania się po wystawie stałej Muzeum należy zachować ostrożność, szczególnie uważając na wystające fragmenty obiektów wielkogabarytowych stanowiących integralną część wystawy, obiekty zakończone ostrymi krawędziami, wykonane ze szkła, obiekty stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo zmiażdżenia, przygniecenia, skaleczenia, upadku, wciągnięcia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, itp.
 15. Muzeum Hutnictwa nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zdarzeń na terenie obiektu (wewnątrz budynku i na terenie zewnętrznym), których zaistnienie wynika z nieprzestrzegania przez zwiedzających zapisów niniejszego regulaminu, ignorowania znaków ostrzegawczych, przekraczania barier, taśm, barierek ochronnych czy nieautoryzowanej, samodzielnej aktywacji lub prób uruchomienia jakichkolwiek maszyn i/lub urządzeń.
 16. Po zakończeniu zwiedzania wystawy stałej i opuszczeniu przestrzeni ekspozycyjnej (sali wystawowej) nie ma możliwości powrotu do niej, chyba że obsługa (asystenci ekspozycji, personel ochrony) zostaną poinformowani o fakcie planowanego wyjścia z sali i woli powrotu na nią przez zwiedzającego i wyrażą na to zgodę. Zwiedzający może być poproszony o ponowne okazanie do kontroli wcześniej zwalidowanego biletu. Klienci, którzy zakupili bilet obejmujący usługę przewodnicką uprawni są do jednorazowego powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem i kontynuowania zwiedzania wystawy w trybie indywidualnym.
 17. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, jak i ze względu na siłę wyższą definiowaną jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia następstwom Muzeum zastrzega sobie prawo natychmiastowego zamknięcia wystawy i odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 18. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może zarządzić czasowe zamknięcie Muzeum lub wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania. Informacje o czasowym zamknięciu lub wyłączeniu części ekspozycji zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum, ze stosownym wyprzedzeniem.
 19. Wejście na teren Muzeum i/lub wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu i koniecznością stosowania się do zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony.
 20. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 21. Sekretariat Dyrektora Muzeum przyjmuje skargi i wnioski, które należy kierować e-maliowo na adres: kontakt@muzeumhutnictwa.pl lub osobiście w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godz. 10.00 do 11.00.

 

III. Ochrona danych osobowych

 1. Obszar Muzeum objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje teren zewnętrzny oraz wewnętrzny Muzeum, korytarze oraz sale wystaw i wybrane pracownie lub magazyny. Wszelkie informacje związane z jego funkcjonowanie zawarte są w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Muzeum ustanawiającym „Regulamin monitoringu wizyjnego oraz udostępnianiu nagrań z monitoringu wizyjnego w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie”, który jest umieszczony w holu recepcyjnym przy wejściu do Muzeum i na stronie internetowej Muzeum.
 2. W związku z udziałem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie Państwa wizerunek, w tym głos może być rejestrowany w formie audio-video w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej z organizowanych zajęć bądź wydarzeń oraz promocji działalności Muzeum Hutnictwa w Chorzowie na stronie internetowej Muzeum, na portalach społecznościowych (na profilach Facebook, Instagram, YouTube prowadzonych przez Muzeum Hutnictwa) oraz w powstałych publikacjach i materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 3. W tym przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych (wizerunku oraz głosu) jest niezbędne do wykonania przez Muzeum zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6.ust 1.lit.e RODO) w związku z wypełnianiem zadań statutowych (§9 statutu Muzeum), w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej polegających na rozpoznawaniu i rozbudzaniu zainteresowań i potrzeb kulturalnych, organizowaniu i realizacji działań w zakresie upowszechniania kultury, tworzeniu wartości kulturalnych, kształtowaniu aktywnego uczestnictwa w kulturze, wspieraniu działań na rzecz ochrony i udostępniania dóbr kultury, szczególnie kultury regionu, promocji i upowszechnianiu kultury i sztuki, wspieraniu i realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, podejmowaniu działań na rzecz edukacji kulturalnej poprzez prezentację w różnych formach przekazu.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ul. Metalowców 4a Chorzów, e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (zwany w dalszej części „Muzeum”), reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@muzeumhutnictwa.pl.
 5. Odbiorcą danych mogą być partnerzy realizujący zadania na zlecenie Administratora, w tym hostingodawca, a w związku z korzystaniem przez Administratora z mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube odbiorcą mogą być właściciele tych portali (przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przez właścicieli tych portali).
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia celu ich przetwarzania a następnie będą przechowywane zgodnie
  z odrębnymi przepisami prawa. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Wizerunek (w tym głos) uczestników wydarzenia, zarejestrowany w materiałach fotograficznych oraz materiałach audio-video, może być rozpowszechniany na podstawie w art. 81 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

IV. Grupy zorganizowane i ich opiekunowie

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się co najmniej 10 osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (w rozumieniu Art. 11, 12 i 13 Kodeksu Cywilnego), korzystających z oferty Muzeum wspólnie, w sposób zorganizowany i pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna lub innej uprawnionej osoby zwanej dalej opiekunem grupy zorganizowanej.
 2. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania rezerwacji wizyty zgodnie z zapisami Regulaminu zakupu biletów, w tym on-line obowiązującego w Muzeum.
 3. Jeden opiekun grupy może sprawować opiekę nad grupą liczącą maksymalnie (jedna z opcji):
  a) 25 pełnoletnich uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b) 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,
  c) 10 uczestników w wieku przedszkolnym,
  d) ustaloną i zaakceptowaną przez obsługę Muzeum ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 4. W przypadku grup liczniejszych niż wyszczególnione w ust. 3, konieczne jest podzielenie grup i zaangażowanie większej ilości opiekunów.
 5. Opiekun grupy reprezentuje instytucję, organizację, podmiot lub placówkę szkolno-wychowawczą i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru oraz kontroli zachowań powierzonej jego pieczy grupy.
 6. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przebywające pod jego opieką.
 7. Bezpośrednio po wejściu do Muzeum Opiekun dopełnia wszelkich niezbędnych formalności w punkcie recepcyjnym.
 8. Opiekun zobowiązany jest do posiadania pełnej listy uczestników grupy.
 9. Opiekunom grup zorganizowanych przysługuje wstęp bezpłatny do Muzeum.
 10. Grupy zorganizowane bez uprawnionego opiekuna nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
 11. Opiekunowie grup zobowiązani są do stałej kontroli zachowania członków grupy podczas zwiedzania ekspozycji prezentowanych w budynku Muzeum oraz na terenie zewnętrznym.
 12. Do obowiązków opiekuna grupy należy:
  a) wprowadzenie grupy do foyer i wskazanie miejsca oczekiwania na rozpoczęcie zwiedzania;
  b) zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem zwiedzania Muzeum, Regulaminem przebywania na terenie zewnętrznym Muzeum (Regulaminy dostępne są w holu recepcyjnym Muzeum i na stronie internetowej instytucji) oraz zobowiązania uczestników do ich przestrzegania;
  c) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
  d) wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie pozostawienia okryć wierzchnich na wieszakach oraz umieszczenia w szafkach depozytowych plecaków, toreb oraz innych przedmiotów wyszczególnionych w § 2 ust. 4 Regulaminu korzystania z szatni i szafek depozytowych w Muzeum, który jest dostępny w szatni Muzeum i na stronie internetowej instytucji;
  e) po upływie wyznaczonego czasu zwiedzania zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy oraz wyprowadzenie grupy z sali/sal ekspozycyjnej/ych lub warsztatowych;
  f) dopilnowanie opróżnienia szafek depozytowych oraz zabrania przez uczestników grupy wszystkich rzeczy osobistych.
 13. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi prawną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, a w przypadku nabycia usługi przewodnickiej lub animacyjnej do ścisłej współpracy z przewodnikiem lub animatorem w:
  a) w szatni;
  b) w sali wystawy głównej, salach ekspozycyjnych i warsztatowych;
  c) w pomieszczeniach ogólnodostępnych Muzeum Hutnictwa;
  d) w sali kinowej;
  e) na terenie zewnętrznym Muzeum Hutnictwa.
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie stanu liczbowego uczestników grupy w trakcie pobytu w Muzeum należy bezzwłocznie poinformować pracowników obsługi Muzeum i/lub personel ochrony.
 15. Wejście uczestników na teren Muzeum jest jednoznaczne z pełną akceptacją, jak i wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

V. Organizacja pokazów pracy maszyny hutniczej: młota Beche – 100

 1. Pokaz pracy młota Beche – 100 prowadzony jest wyłącznie przez pracowników upoważnionych pisemnie przez Dyrektora. Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do instrukcji stanowiskowej BHP oraz instrukcji obsługi młota (DTR).
 2. Podczas trwania pokazu pracownikowi obsługującemu młot Beche – 100 każdorazowo towarzyszy drugi pracownik odpowiadający za nadzór nad publicznością uczestniczą w pokazie pracy młota Beche – 100.
 3. Pracownik obsługujący młot przed rozpoczęciem pokazu odpowiedzialny jest za przedstawienia osobom biorącym udział w pokazie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 4. Przed rozpoczęciem pokazu pracownik Muzeum odpowiedzialny za jego przeprowadzenie wyznacza strefę bezpieczną dla publiczności za pomocą słupków odgradzających z taśmą lub taśmy odgradzającej.
 5. Każdy z uczestników pokazu zobowiązany jest do przebywania podczas pokazu pracy maszyny wyłącznie w strefie bezpiecznej i nieprzekraczania wyznaczonej strefy pod żadnym pozorem.
 6. Każdy z uczestników pokazów zobowiązany jest do ścisłego stosowania się do wskazań osób odpowiadających ze strony Muzeum.
 7. Osoby uczestniczące w pokazie, które nie będą stosować się do wytycznych w zakresie bezpieczeństwa mogą zostać wyproszone przez pracowników Muzeum z sali wystawy stałej.
 8. Osoba(y) realizujące pokaz pracy młota mogą go skrócić lub zmodyfikować w przypadku zaistniałego zagrożenia, bądź też zakończyć, w przypadku gdy osoba lub grupa osób stwarzają zagrożenie co do bezpieczeństwa pokazu, bez zwrotu kosztów za bilet wstępu.
 9. Osoby uczestniczące w pokazach uporczywie nie stosujące się do poleceń personelu Muzeum proszone będą o opuszczenie pokazu bez możliwości zwrotu kosztów za bilet wstępu.
 10. Każdy z uczestników pokazów zobowiązanych jest do zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu maszyn hutniczych – młota. Uczestników pokazów obowiązuje całkowity zakaz dotykania, ingerowania itp. we wszelkiego rodzaju maszyny hutnicze znajdujące się na wystawie stałej Muzeum.
 11. Za wszelkie uszkodzenia maszyn hutniczych lub jakiegokolwiek mienia Muzeum użytkowanego w celach realizacji pokazów, powstałe z winy zwiedzającego, odpowiada finansowo zwiedzający, który dokonał szkody, a w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny lub solidarnie organizator wycieczki i jej uczestnik.
 12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w pokazie zobowiązane są do pozostawania pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego/organizatora wycieczki.
 13. W przypadku wystąpienia podczas pokazu jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń personelu Muzeum i lub osób realizujących pokaz.
 14. Osoba, która podczas pokazu uległa urazowi lub wypadkowi zgłasza niezwłocznie ten fakt bezpośrednio personelowi Muzeum tj. najbliższej osobie obsługi znajdującej się w pobliżu. Osoby będące w pobliżu osoby poszkodowanej mają obowiązek zgłoszenia zaistniałej sytuacji najbliższej osobie z personelu Muzeum znajdującej się w pobliżu. Tylko zgłoszenie urazu lub wypadku personelowi Muzeum może być podstawą do ewentualnych roszczeń/praw wynikających z ubezpieczenia.
 15. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub wypadki na terenie Muzeum zaistniałe podczas realizacji pokazów wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających, niestosowania się do obowiązujących w Muzeum regulaminów i zaleceń personelu Muzeum, umyślnego działania lub jakiegokolwiek zaniedbania ze strony zwiedzającego.