Stary aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny, lata 30. XX w., wł. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
 1. Muzeum Hutnictwa udostępnia cyfrowe wizerunki muzealiów, które:
  – znajdują się w domenie publicznej;
  – nie stanowią utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2021 r. poz. 1062);
  – do których Muzeum posiada autorskie prawa majątkowe na zasadach niewyłącznej licencji czasowej.
 2. Udostępnienie wizerunku następuje na podstawie pisemnego wniosku udostępnianego na stronie www muzeum, przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: zbiory@muzeumhutnictwa.pl lub drogą pocztową na adres: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a, 41-500 Chorzów. W przypadku konieczności wniesienia opłaty, Wnioskodawca zostanie poinformowany o jej wysokości, którą należy uregulować w terminie 7 dni kalendarzowych od daty akceptacji oferty. Brak uregulowania opłaty w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 3. Cennik udostępniania cyfrowych wizerunków muzealiów:
 • Udostępnienie istniejącej dokumentacji wizualnej obiektu:
  • 300 dpi / JPG – nieodpłatnie
  • 300 dpi / TIFF – 100 PLN brutto
 • Nowe zdjęcie w technologii cyfrowej:
  • 300 dpi / JPG / TIFF – 200 PLN brutto
 1. Muzeum wymaga podpisania umowy licencyjnej w przypadku, gdy posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję.
 2. Wnioski są rozpatrywane w kolejności daty wpływu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).
 3. Termin realizacji zamówienia, w przypadku którego istnieje konieczność wykonania nowych cyfrowych odwzorowań jest ustalany indywidualnie.
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty. Wnioski w tym zakresie należy składać łącznie z wnioskiem o udostępnienie.
 5. Muzeum Hutnictwa zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia cyfrowych odwzorowań zbiorów, jeżeli realizacja zamówienia spowodowałaby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).