Zespół Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w 2023 roku zrealizował projekt „Oddział Od/Nowa”, którego celem było opracowanie rekomendacji dla funkcjonowania Oddziału Historii Miasta i Regionu kontynuującego dzieło Muzeum w Chorzowie, które z początkiem 2022 roku połączono z Muzeum Hutnictwa.

NA CZYM POLEGAŁ PROJEKT?

W ramach projektu przez kilka miesięcy prowadzono spotkania, warsztaty i badania opinii społecznej. W tych obszernych konsultacjach społecznych wzięło udział prawie 300 osób. Współpracując z mieszkańcami Chorzowa, nauczycielami, uczniami szkół ponadpodstawowych, miłośnikami lokalnej historii, społecznikami, a także urzędnikami i samorządowcami wypracowano liczne rekomendacje dla dalszego rozwoju instytucji.

Jednym z kluczowych wyników konsultacji było zidentyfikowanie potrzeby rozwijania obszaru społecznej partycypacji w działalności muzeum. Drugim z ważnych kierunkowych rozwiązań było wskazanie nowej formuły dla Oddziału Muzeum, w tym rekomendowanych funkcji, jak i nowej potencjalnej siedziby – DOMU KALIDEGO przy ul. Teodora Kalidego 1 w Chorzowie. Realizacja projektu odbywała się równolegle z planami inwestycyjnym podejmowanymi przez samorząd Miasta Chorzów, które adaptację tego budynku czynią bardzo realną.  Zrealizowane konsultacje i zaplanowane prace rewaloryzacyjne sprawią, że nowa siedziba Oddział Historii Miasta i Regionu łączyć będzie funkcje społeczno-muzealno-edukacyjne, przy jednoczesnym istotnym zwiększeniu dostępności zbiorów dla różnych grup odbiorców.

HARMONOGRAM ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

Marzec ‘23

rozpoznanie otoczenia konkurencyjnego wraz z grupami interesariuszy

20 kwietnia ’23

seminarium „Społeczne Muzea Przyszłości” – zobacz program

21 kwietnia 

warsztaty skierowane do wybranych grup interesariuszy – zobacz program

kwiecień-wrzesień ‘23

realizacja badań jakościowych (spotkania online, wywiady pogłębione) i ilościowych (badanie ankietowe) – zobacz opracowanie badań ankietowych

Październik ‘23

opracowanie raportu podsumowującego – zobacz treść raportu

Listopad ‘23

spotkanie on-line podsumowujące projekt

ODDZIAŁ OD/NOWA W LICZBACH

Czas trwania projektu – 164 dni

82 osoby uczestniczyły w spotkaniu i warsztacie otwierającym projekt

10 grup interesariuszy biorących udział w projekcie

udzielono 2380 odpowiedzi w przeprowadzonych ankietach

86 osób wzięło udział w badaniach ankietowych

121 osób wzięło aktywny udział w wywiadach pogłębionych

RAPORT KOŃCOWY

Rezultatem końcowym projektu „Oddział Od/Nowa” jest raport zawierający wypracowane ustalenia i rekomendacje dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Znajdziemy w nim długoterminowe cele, działania zaplanowane na lata 2024-2025 i kierunki rozwoju. Pełna treść raportu dostępna pod linkiem poniżej:

SPECJALIŚCI WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTU

Piotr Michałowski, wiceprezydent Europejskiej Sieci Centrów Kultury ENCC w Brukseli oraz niezależny ekspert ds. Szlaków kulturowych Rady Europy. Z wykształcenia kulturoznawca, muzykolog, muzyk, menadżer kultury. Ukończył podyplomowe studia z przedsiębiorczości w kulturze oraz dyplomację kulturalną. Prowadził konsultacje społeczne oraz procesy partycypacyjne w Polsce i zagranicą, na obszarach miejskich i pozamiejskich. Trener metodologii Design Thinking.

dr hab. Kinga Anna Gajda, pracownik naukowy Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z wykształcenia teatrolożka, dramatolożka, europeistka. Ukończyła również podyplomowe gender studies, a doktorat uzyskała z literaturoznawstwa. Związana badawczo i praktycznie z realizacją procesów partycypacyjnych muzeów, autorka wielu artykułów z zakresu pamięci, dziedzictwa i edukacji muzealnej jako edukacji nieformalnej.

Koordynator projektu: Tomasz Owoc, kierownik Oddziału Historii Miasta i Regonu, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

e-mail: oddzial@muzeumhutnictwa.pl tel. +48 575 154 450