Konkurs na wykonanie czterech murali hutniczych w ramach zadania z budżetu obywatelskiego Miasta Chorzów: „ŚLADEM DWÓCH HUT – HUTNICZY SZLAK SPACEROWY”, w czterech lokalizacjach na terenie Miasta Chorzów  

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ogłasza postępowanie konkursowe. Zakres rzeczowy Konkursu oraz sposób procedowania określają Regulaminy stanowiące Załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia nr 21/2023 Dyrektora Muzeum Hutnictwa z dn. 04/08/2023, zamieszczone w BIP i poniżej.

Konkurs skierowany jest do osób prawnych oraz do pełnoletnich osób fizycznych posiadających udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i realizacji murali, w szczególności do podmiotów gospodarczych świadczących usługi projektowania i wykonania murali artystycznych, artystów plastyków, absolwentów uczelni plastycznych, itp.

Wykonanie murali przez Zwycięzcę na podstawie projektów wyłonionych w przedmiotowym Konkursie.

Ocena prac konkursowych składa się z dwóch etapów: oceny formalnej oraz oceny merytorycznej przeprowadzonej z zastosowaniem kryteriów jakościowych wskazanych w Regulaminie Konkursu.

Termin składania Zgłoszeń: 25 sierpnia do godz. 15:00

Komplet dokumentów, tj. poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (załącznik nr 1), klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 7 lub 8) oraz wykaz zrealizowanych tożsamych usług (obligatoryjny warunek doświadczenia – załącznik nr 2), należy złożyć w formie elektronicznej (jako skany dokumentów) na adres kontakt@muzeumhutnictwa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00.

Nagrodę główną w Konkursie stanowi udzielenie Zwycięzcy Konkursu zamówienia na usługę wykonawstwa czterech murali w przestrzeni miasta Chorzów na podstawie projektów stanowiących część Zgłoszenia wybranego w Konkursie jako najkorzystniejsze.

Realizacja murali odbędzie się na podstawie Umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy wyniesie (kwota łączna) 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) brutto zł.

Organizator Konkursu dysponuje zgodami właścicieli nieruchomości oraz miejskiego konserwatora zabytków w Chorzowie na realizację murali w czterech, przedmiotowych lokalizacjach.

 

Projekt „Śladem Dwóch Hut – Hutniczy Szlak Spacerowy” realizowany jest z Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów na rok 2020. Zadanie powierzone w 2023 r. do realizacji Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.